VIRASANA

DANDASANA

SUKHASANA

GOMUKHASANA

BADDHA KONASANA

JANU SIRSASANA

ARDHA BADDHA PADMA PASCHIMOTTANASANA

TRIANG MUKHAIKAPADA PASCHIMOTTANASANA

PASCHIMOTTANASANA

UPAVISTA KONASANA

PARSVA UPAVISTA

KONASANA

PARIRTTA JUAN

SIRSASANA